Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý ATTP

14/05/2018 16:46 Số lượt xem: 17

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

(Tải về)