Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021

14/11/2019 12:23 Số lượt xem: 91

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Văn phòng HĐND tỉnh đang tiếp tục cập nhật)

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tải về