Tài liệu phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

30/10/2020 16:16 Số lượt xem: 1461

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Văn phòng HĐND tỉnh đang tiếp tục cập nhật)

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

  Về việc chuẩn bị nội dung thảo luận và chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh Tải về
  Về việc phối hợp cập nhật ứng dụng CNTT họp HĐND tỉnh Tải về
  Về việc chỉnh sửa bài tham luận tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh Tải về

I

BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA HĐND TỈNH

 

 

Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (03 ngày)

Tải về

 

Gợi ý thảo luận tại kỳ họp

Tải về

 

Chia tổ thảo luận

Tải về

 

Phiếu đăng ký chất vấn

Tải về

 

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp cuối năm 2020.

Tải về

 

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020; nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tải về

 

Báo cáo các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, trả lời theo đề nghị của UBND tỉnh năm 2020.

Tải về

 

Dự kiến chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2021.

Tải về

 

Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021.

Tải về

II

BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH

 

 

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2015.

Tải về

 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tải về

 

 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và   điều hành của UBND tỉnh năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế -   xã hội năm 2021.

Tải về

 

Báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021.

Tải về

 

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý đất đai năm 2021 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Tải về

 

Báo cáo tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020; trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh.

Tải về

 

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.

Tải về

 

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2019.

Tải về

 

Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021; kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2021-2023); kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025.

Tải về

 

Báo cáo tình hình quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc (biên chế viên chức) và hợp đồng 68 năm 2020.

Tải về

 

Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về

 

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về

 

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

 

 

Tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025.

Tải về

 

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định chính sách  hỗ trợ mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025.

Tải về

 

Tờ trình đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 về quan điểm và nguyên tắc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2016-2020.

Tải về

 

Tờ trình về Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

 

Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án mô hình tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

 

Tờ trình đề nghị nghị kiện toàn, củng cố mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

 

Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương phê duyệt Kế hoạch dạy và học Ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025.

Tải về

 

Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

Tải về

 

Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương Tăng cường đầu tư kinh phí bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025.

Tải về

 

Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương cung cấp tài liệu Giáo dục địa phương lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm học 2020 - 2021.

Tải về

 

Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025.

Tải về

 

Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương Đề án tái cấu trúc mạng Truyền thông số liệu chuyên dùng phục vụ Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

 

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức hỗ trợ và đóng góp đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

 

Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 234/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh về việc Quyết định chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP.

Tải về

 

Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 06/11/2018 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức tặng quà đối với đối tượng người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

 

Các Tờ trình về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư

 

 

Tờ trình số 418/TTr-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trồng dải cây xanh xung quang khu xử lý chất thải tập trung tại xã Phù Lãng, Quế Võ.

Tải về
 

Tờ trình số 486/TTr-UBND ngày 18/11/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu lưu niệm gắn với công viên đồng chí Lê Quang Đạo (TX Từ Sơn).

Tải về
 

Tờ trình số 519a/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường nội thị huyện Quễ Võ (đoạn Nhân Hòa đi Đại Xuân).

Tải về
  Tờ trình số 524/TTr-UBND ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị Thứa, Lương Tài Tải về
 

Tờ trình số 543/TTr-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ Cầu Trằm đến điều tiết Chì).

Tải về
 

Tờ trình số 544/TTr-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư công trình nạo vét kênh tiêu Hiền Lương, huyện Quế Võ.

Tải về

III

BÁO CÁO THƯỜNG KỲ CỦA CÁC NGÀNH CHỨC NĂNG

 

 

Báo cáo Kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tải về

 

Báo cáo Kết quả công tác của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tải về

 

Báo cáo kết quả công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2020; nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tải về

 

Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng, giám sát chính quyền và những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc đối với HĐND, UBND tỉnh.

Tải về

IV

BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND TỈNH

 

 

Các Báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS

Tải về

Tải về

 

Các Báo cáo thẩm tra của Ban VH-XH

Tải về

 

Các Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

Tải về

V

MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN

 

 

Công tác tổ chức cán bộ (nếu có).

Tải về

 

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV.

Tải về

 

Tham luận về kinh tế-xã hội và nội dung chuyên đề (nếu có)

Tải về