Đẩy mạnh Cải cách hành chính - Đăng ký triển khai, xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

25/02/2020 08:11 Số lượt xem: 85

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Với vai trò là cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP), liên quan mật thiết đến đời sống, sức khỏe người dân, Ban Quản lý ATTP tỉnh đã có nhiều cách làm mới, hiệu quả, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các quy định pháp luật liên quan.

Ngay sau khi thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4/2018, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết như: Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý an toàn thực phẩm, UBND cấp huyện tỉnh Bắc Ninh; quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2019, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông và Trung tâm hành chính công tỉnh xây dựng quy trình cho 11 TTHC. Hiện nay, tổng số 11 TTHC đang triển khai thực hiện phần mềm mới và ở mức độ 2 tại Trung tâm hành chính công tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban trên Trang thông tin điện tử Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh; hướng dẫn tổ chức, cá nhân các bước thực hiện TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính tại các kỳ giao ban hàng tháng của đơn vị.

Sau gần 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, công tác kiểm soát TTHC đã đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh, chất lượng phục vụ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) ngày được nâng cao thông qua thực hiện và duy trì cơ chế một cửa với các TTHC được cải cách theo hướng nhanh gọn, đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí. Cùng với đó, cán bộ tiếp nhận TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố có năng lực, thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Dự kiến trong năm 2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm xây dựng kế hoạch và đăng ký triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhằm cung cấp thông tin, dịch vụ công theo phương thức hiện đại, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao tiếp với các cơ quan hành chính nhà nước; tiết kiệm chi phí, thời gian, đồng thời giúp tổ chức, công dân có thể nắm bắt tình hình, tiến độ giải quyết hồ sơ, hạn chế phát sinh tiêu cực; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tuy nhiên, việc sử dụng DVCTT mức độ 3,4 trong việc giải quyết TTHC chưa được triển khai vì khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế. Mặt khác, người dân vẫn quen với hình thức giao dịch tại bộ phận một cửa của cơ quan hành chính do việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đảm bảo nhanh gọn, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Tương tự, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã được người dân đón nhận nhưng kết quả chưa cao do tâm lý muốn gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp. Kinh phí dành cho hoạt động cải cách TTHC còn hạn chế nên công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả cao.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và triển khai ứng dụng DVCTT mức độ 3, mức độ 4, Ban Quản lý An toàn thực phẩm  tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm đảm bảo tính pháp lý và nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện quản lý và cung cấp DVCTT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng cung cấp DVCTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng DVCTT trong nhân dân…từ đó góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, thúc đẩy kinh tế-xã hội trong tỉnh phát triển./.

Việt Phương