86 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong tháng 7/2020

17/07/2020 09:35 Số lượt xem: 146

Toàn tỉnh tiến hành thanh, kiểm tra 196 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận 06 hồ sơ công bố, 110 hồ sơ tự công bố sản phẩm; Thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) cho 86 cơ sở. Tiếp nhận 80 giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm…là kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tháng 7/2020. Qua đó, tháng 8/2020 Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch công tác hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về ATTP, trong tháng 7 công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành luôn được Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chú trọng, đảm bảo tính kịp thời trong tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục và số lượng trang thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế thuộc dự án 4 - An toàn thực phẩm và ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020 theo Quyết định số 134/QĐ-BNN- QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thực hiện quy chế phối hợp trong lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa sự cố về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh…

Trong chỉ đạo hoạt động chuyên môn, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ liên ngành tỉnh, Ban đã chủ động trong việc xây dựng Kế hoạch giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025; Ban hành Kế hoạch số 27/KH-BQLATTP ngày 23/6/2020 về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong các kỳ thi năm 2020; trong triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm…

Theo đó, công tác chuyên môn đảm bảo an toàn thực phẩm đạt được những kết quả đáng kể như: Các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm được thực hiện đa dạng hóa thông qua các phương tiện truyền thông, các kênh báo, đài. Cụ thể, theo báo cáo của Ban quản lý, trong tháng 7, tuyến tỉnh tổ chức đăng 05 tin bài trên trang thông tin điện tử của Ban, cung cấp tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang web vfa.gov.vn; Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm cho 23 người  trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm; Tổ chức xác nhận kiến thức cho 01 cơ sở với 130 người là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tuyến huyện, xã thực hiện phát thanh 62 tin bài/202 lần phát; Đăng 03 tin bài trên báo viết; Tổ chức 01 Hội nghị “Giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người, phòng chống ngộ độc thực phẩm tập thể” với 80 người tham gia. Tổ chức xác nhận kiến thức cho 176 cá nhân và 76 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với 428 người tham gia. Toàn tỉnh tiếp nhận 06 hồ sơ công bố, 110 hồ sơ tự công bố sản phẩm. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 86 cơ sở. Tiếp nhận 80 giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cùng với công tác tham mưu, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền, công tác thanh, kiểm tra, giám sát, cũng được Ban quản lý triển khai đồng bộ, hiệu quả từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Cụ thể, tuyến tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra 26 cơ sở, trong đó 18 cơ sở đạt yêu cầu (chiếm 69,23 %), 08 cơ sở vi phạm (chiếm 30,77 %); Tuyến huyện, xã, tiến hành kiểm tra 170 cơ sở, trong đó 116 cơ sở đạt yêu cầu (chiếm 68,24 %), 54 cơ sở vi phạm (chiếm 31,76 %), xử phạt 02 cơ sở với số tiền 20.000.000 đồng. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tháng 8/2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng, đội thuộc Ban làm tốt công tác chuyên môn trong đảm bảo ATTP. Tích cực phối hợp chặt với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP. Tăng cường đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát ATTP góp phần hạn chế nguy cơ mất VSATTP, ngộ độc thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng./.

Việt Phương