Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2021

28/12/2020 08:00 Số lượt xem: 82

Để thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm năm 2021, Ban  quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh xây dựng và ban hành kế hoạch số 47/KH-BQLATTP về công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2021.

Mục đích xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; đánh giá trách nhiệm đơn vị, cá nhân trong thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm soát và đánh giá việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, trường học và an toàn thực phẩm tại các lễ hội, sự kiện lớn, kinh doanh thức ăn đường phố; hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng; thực phẩm nhập khẩu và kiểm soát quảng cáo thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật.

Tăng cường thực hiện tốt công tác hậu kiểm sản phẩm thực phẩm (Tập trung vào nhóm thực phẩm có nguy cơ cao lưu thông trên thị trường nhằm cảnh báo mối nguy và định hướng giải pháp quản lý).

Bên cạnh đó nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phàn ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế. Theo đó cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2018 và các văb bản hướng dẫn thi hành, các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong công việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh , kiến nghị của dân.

Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Theo đó các cấp triển khai đồng bộ, có hiệu quả giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nũng, thu hồi tài sản tham nũng theo quy định của pháp luật, triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập cá nhân . Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Nâng cao năng lực của công tác thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra; các quy trình nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng . tập trung hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện tốt cức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ; nâng cao chất lượng hoạt động , giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ trong công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý nhà nước về lĩnh vực An toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở.

Kế hoạch được xây dựng tập trung vào thực hiện các nội dung: Củng cố và hoàn thiện hệ thống thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, cộng tác viên thanh tra an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn; Xây dựng đội ngũ thanh tra an toàn thực phẩm trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao; Tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn, nghiệp triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn nghiệp vụ thanh tra, quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; Thực hiện tốt công tác Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư phản ánh của người dân. Phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả trong hoạt động thanh tra liên ngành; Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng về an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các trường hợp vi phạm, từng bước đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời phát hiện các thiếu sót bất cập của cơ chế quản lý, chính sách pháp luật, kịp thời kiến nghị cơ quan cấp trên điều chỉnh, bổ sung để hạn chế sai phạm...

Theo đó kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể được đặt ra trong các mặt công tác như xây dựng lực lượng thanh tra; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác hậu kiểm, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm; Công tác giám sát việc thực hiện công tác chuyên môn của các Đội thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm; Nâng cao kiến thức pháp luật cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2021, Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, triển khai thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất và tiến hành thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định và yêu cầu kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra, các Đoàn tiến hành báo cáo, nhận xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của đối tượng thanh tra, kiểm tra; việc triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm; đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm./.

 

NVP