Ban Quản lý An toàn thực phẩm tích cực tham gia các phong trào thi đua

08/01/2021 11:00 Số lượt xem: 49

Bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tình hình thực tế tại đơn vị, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua và phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh cũng như phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt Đề án phấn đâu Bắc Ninh không còn thực phẩm bẩn. Qua đó, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh.

Theo đó, trong năm 2020, thực hiện chương trình công tác năm và nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh, Ban QLATTP đã chỉ đạo các phòng, đội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, lấy thi đua, khen thưởng làm động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan như: tích cực tuyên truyền, quán triệt Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh cũng ban hành văn bản hướng dẫn các phòng, đội tổ chức bình xét thi đua khen thưởng năm 2020 và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2021. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về thi đua khen thưởng trong cán bộ, CCVC, người lao động.

Tập thể Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh

Kết quả, trong năm Ban QLATTP tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hàng năm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua khen thưởng; hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua; đăng ký đề tài, sáng kiến kinh nghiệm. Các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Phát động qua Hội nghị Công chức viên chức và người lao động; hội nghị điển hình tiên tiến; hội nghị tổng kết cuối năm 2019, các buổi giao ban định kỳ. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, các hoạt động theo chuyên đề, qua đó động viên khích lệ, tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban  Quản lý ATTP tỉnh đã quán triệt sâu rộng tới cán bộ CCVC và người lao động các nội dung của phong trào thi đua; phát động tích cực tham gia hưởng ứng bằng các việc làm thiết thực, hiệu quả. Theo đó, nhiều hoạt động đã được triển khai như: vận động 100% cán bộ CCVC và người lao động tham gia ủng hộ 1 ngày lương cho quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; BCH Công đoàn, chi đoàn thanh niên phối hợp tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm ngày TBLS 27/7; tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ do các cấp, các ngành phát động. Ngoài ra, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, thẩm định cũng kết hợp tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tốt các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế sử dụng túi nilong, bảo vệ môi trường, phân loại rác thải sinh hoạt gia đình...

Phát động sâu rộng tới toàn thể cán bộ, CCVC và người lao động tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt Miền trung do UBMTTQ tỉnh phát động.  Năm 2020, Ban đã vận động cán bộ CCVC và người lao động quyên góp được 20 triệu đồng  ủng hộ đồng bào Miền trung bị ảnh hưởng do bão, lũ; hơn 18 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covd-19. Ngoài ra, cũng thường xuyên ủng hộ các quỹ nhân đạo- từ thiện do các cấp, các ngành và địa phương nơi cư trú phát động; quỹ đảm bảo an ninh khu vực trên địa bàn.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở”, thực hiện tốt công tác “Cải cách hành chính” được đông đảo cán bộ, CCVC và người lao động tham gia hưởng ứng. Ban Quản lý ATTP tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện các nội dung của văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ. Nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các TTHC; kịp thời công khai, công bố và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ quan phát động. Hàng năm, cơ quan đều đạt chuẩn văn hóa, chính quyền và các đoàn thể đạt vững mạnh.

Trong Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, thực hiện nhiệm vụ được giao, năm 2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu trình UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác khen thưởng, xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực quan trọng nhằm khích lệ, động viên CCVC người lao động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ban Quản lý ATTP tỉnh đã thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thực hiện để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Theo đó, trên cơ sở Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, Ban đã quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo hướng đảm bảo dân chủ công bằng, công khai, chính xác và kịp thời.

Công tác thi đua, khen thưởng đã được Ban triển khai đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Các phong trào thi đua đã phát triển rộng khắp, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức phong phú.

Nhờ đó, trong năm tập thể và các cá nhân Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong các phong trào thi đua, khen thưởng của tỉnh. Đối với khen thưởng tập thể, tập thể Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh, 03 tập thể phòng, đội được công nhận tập thể lao động xuất sắc, 03 phòng đội được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đối với cá nhân, trong năm có 01 cá nhân được xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 04 cá nhân xét tặng Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh. Đối với cấp Ban, có 68 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 16 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 04 tập thể, 25 cá nhân được tặng giấy khen của Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh.

Trong thời gian tới, để công tác thi đua - khen tiếp tục đạt kết quả cao, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng, đội đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đóng góp vào sự phát triển KTXH chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và phát huy vai trò của các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng, qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn đơn vị gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được giao và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới để phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nhằm phát huy sức mạnh, trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả từng phong trào, rút kinh nghiệm và tiến hành khen thưởng, biểu dương kịp thời, chú ý đề xuất các biện pháp, cách làm hiệu quả để phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng…

Việt Phương