Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh nhiều nỗ lực sau 03 năm thí điểm thành lập

29/01/2021 08:58 Số lượt xem: 98

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và cả hệ thống chính trị của cả tỉnh Bắc Ninh đã xác định đảm bảo an toàn thực phẩm gắn liền vấn đề an sinh xã hội với mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh văn minh, hiện đại, có chất lượng sống tốt. Tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mạnh dạn đề xuất thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm nhằm tập trung công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh. 

Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 20/04/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm và tổ chức trao Quyết định công bố thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành, trung ương; sự phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành đoàn thể và các cấp ủy đảng, chính quyền; sự ủng hộ của cộng đồng, các cơ quan truyền thông. Sau gần 03 năm hoạt động thí điểm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh thành lập với chức năng, nhiệm vụ được giao đã tích cực chủ động tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh như: Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kịp thời Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 “Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh”; đây là khung hành lang pháp lý quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định, chức năng, nhiệm vụ mới; Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/3/2019 “Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; Quyết định số 77/QĐ-BCĐ ngày 28/4/2020 ban hành Bộ tiêu chí đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; kế hoạch số 03/KH-BCĐLNATTP ngày 28/10/2019 thực hiện Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm” giai đoạn 2020-2021; công văn số 3721/UBND-KGVX ngày 17/10/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TW ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Công tác phối hợp với các cơ quan Bộ, ngành Trung ương triển khai các hoạt động tập huấn, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ an toàn thực phẩm được chú trọng

Trong công tác phối hợp, thời gian 03 năm hoạt động theo mô hình thí điểm, công tác phối hợp với các cơ quan Bộ, ngành Trung ương triển khai các hoạt động tập huấn, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ an toàn thực phẩm đã được Ban Quản lý chú trọng, tích cực đẩy mạnh. Các hoạt động triển khai có hiệu quả đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở trên địa bàn tỉnh như: Phối hợp với Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia trong công tác lấy mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 02 lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm từ tuyến huyện đến tuyến xã (mỗi lớp 200 người): 01 lớp đào tạo kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm; 01 lớp đào tạo kỹ thuật sử dụng Test nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm; Phối hợp với Trường Thanh tra chính phủ tổ chức 01 lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm cho 200 cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến xã…; chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành xây dựng và ký ban hành 08 Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý An toàn thực phẩm với các Sở, ngành trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Trong triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, Ban Quản lý An toàn thực phẩm ra đời trên cơ sở tích hợp nhiệm vụ quản lý về an toàn thực phẩm của 03 Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đã làm tăng hiệu quả xử lý công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tạo ra sự thống nhất, đồng bộ một đầu mối trong công tác quản lý an toàn thực phẩm từ khâu cấp phép, quản lý, thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, cũng như giám sát mối nguy, đánh giá chất lượng, truy suất nguồn gốc thực phẩm. Kết quả 03 năm đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Để công tác quản lý cơ sở được chặt chẽ, quản lý trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thực hiện rà soát, bổ sung, phân loại cơ sở định kỳ 3 tháng/lần.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm trên địa bàn tỉnh là 10.058 cơ sở. Số cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ký bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm là 9.585/10.058 (đạt 95,3%). Ban Quản lý đã thực hiện cấp 165 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; tiếp nhận và đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý 1.771 sản phẩm tự công bố của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

 Trong gần 03 năm, Ban Quản lý đã tiến hành lấy 317 mẫu sản phẩm thực phẩm để thực hiện kiểm nghiệm sau công bố và tự công bố. Giai đoạn 2015-2017 không thực hiện lấy mẫu giám sát hậu kiểm.

Giai đoạn 03 năm (2018-2020), toàn tỉnh đã thực hiện thanh, kiểm tra 10.238 lượt cơ sở

Trong công tác thanh, kiểm tra, hàng năm, căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, Ban Quản lý an toàn thực phẩm đã tích cực chủ động triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, đột xuất đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm... Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm theo từng chuyên đề, gắn công tác thanh tra, kiểm tra với công tác giám sát hậu kiểm và được triển khai mạnh mẽ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã.

Giai đoạn 03 năm (2018-2020), toàn tỉnh đã thực hiện thanh, kiểm tra 10.238 lượt cơ sở (bao gồm cả thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành và đột xuất), trong đó 7.402 cơ sở đạt (chiếm 72,3%), 2.836 cơ sở không đạt (chiếm 27,7%); xử phạt 337 cơ sở với tổng số tiền phạt 2.016.538.000đ, số tiền phạt trung bình 5,98 triệu đồng/cơ sở. Trung bình số lượt thanh, kiểm tra/cơ sở/03 năm là 1,02 lượt.

Giám sát nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các sự cố về an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên quan điểm phòng là chính, ngay từ khi đi vào hoạt động, Ban Quản lý an toàn thực phẩm đã triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động giám sát nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các sự cố về an toàn thực phẩm như: thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt tập trung vào các bếp ăn tập thể, khu du lịch, lễ hội, sự kiện, bữa ăn tập trung đông người; triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, phổ kiến kiến thức về an toàn thực phẩm cho các đối tượng là người quản lý, trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng….Trong gần 03 năm, đã tiến hành lấy 46.933 mẫu thực phẩm kiểm nghiệm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm (trong đó có 2.213 mẫu gửi kiểm nghiệm, 44.720 mẫu test nhanh), tăng gấp 3,4 lần so với giai đoạn 2015-2017. Các mẫu thực phẩm bao gồm: nông sản tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn dùng liền, nước uống tinh khiết, đá viên, thực phẩm giảm cân, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng dạng viên…; Trong hoạt động giám sát, từ năm 2018 đến nay, Ban Quản lý đã thực hiện giám sát 1106 lượt bếp ăn tập thể trường học có tổ chức ăn bán trú; giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại 21 lễ hội, sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, giám sát và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 20 sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của gần 60 cơ sở sản xuất ban đầu trong và ngoài tỉnh, đặc biệt có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn của tỉnh như: Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Dabaco, Công ty TNHH Foseca Việt Nam, Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincomerce - Chi nhánh Bắc Ninh… với số lượng sản phẩm lớn cung cấp vào các thị trường có yêu cầu cao.

Có thể nói từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan truyền thông và sự ủng hộ của người dân. Sau 03 năm hoạt động Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, mô hình quản lý mới đã tạo ra sự thống nhất một đầu mối, thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác an toàn thực thực phẩm, tạo nên sự đồng bộ từ khâu cấp phép, quản lý, thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, cũng như giám sát mối nguy, đánh giá chất lượng, truy suất nguồn gốc thực phẩm. Tạo sự tín nhiệm và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp về an toàn thực phẩm, đảm bảo tăng cường năng lực chuyên sâu, phát huy vai trò, năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh./.

NVP