Nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên An toàn thực phẩm

26/03/2020 09:03 Số lượt xem: 85

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, những năm qua, việc kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên an toàn thực phẩm luôn được quan tâm thực hiện, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các kiến thức ATTP, phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại cộng đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 126 cộng tác viên ATTP tại 126 xã, phường, thị trấn, đa số đội ngũ này là cán bộ y tế tuyến xã kiêm nhiệm. Hàng năm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đều chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức cho đội ngũ cộng tác viên an toàn thực phẩm về kỹ năng tuyên truyền vận động, các quy định  trong công tác đảm bảo ATTP; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP; kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; kỹ năng test nhanh an toàn thực phẩm; các nội dung hoạt động đảm bảo ATTP tại tuyến xã, phường, thị trấn….nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ATTP trên địa bàn. Các lớp đào tạo, tuyên truyền, tập huấn thường được lồng ghép vào các buổi tập huấn, các cuộc thi, hội thi do các cấp, các ngành tổ chức. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, Ban đã phối hợp tổ chức được 22 lớp tập huấn kiến thức về ATTP, kỹ năng truyền thông, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, hội thảo khoa học về an toàn thực phẩm... cho trên 4.500 lượt người, trong đó có 100% đội ngũ cộng tác viên ATTP tuyến xã tham gia. Ngoài được bồi dưỡng các kỹ năng, kiến thức về ATTP, tại các buổi tập huấn cũng được giải đáp thắc mắc về việc phân công, phân cấp trách nhiệm của các ngành, các địa phương trong công tác đảm bảo ATTP, Luật ATTP, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn về công tác ATTP; đồng thời được giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác đảm bảo ATTP tại cơ sở đạt hiệu quả. Việc tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực cán bộ làm công tác ATTP tuyến xã để đội ngũ này chủ động, tích cực hơn trong việc cập nhật và phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước tới mọi người dân; thông tin kịp thời cho người dân về vấn đề đảm bảo ATTP, nâng cao ý thức của người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm để có thể tự phòng chống NĐTP cho bản thân, cho gia đình và xã hội.

Tập huấn kiến thức về ATTP tại huyện Gia Bình

Ngoài công tác tuyên truyền, phổ biến, đội ngũ cộng tác viên ATTP còn tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện những vi phạm về ATTP và giám sát ATTP tại tuyến xã để phòng chống NĐTP và cảnh báo cho người dân biết, sử dụng những sản phẩm an toàn, chất lượng. Đơn cử, trong Quý I/2020, tuyến huyện, xã đã tiến hành kiểm tra được 710 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Số cơ sở đạt yêu cầu là 448 cơ sở, chiếm 63,10 %. Số cơ sở vi phạm 262 cơ sở,chiếm 36,90%. Trong đó nhắc nhở 240 cơ sở, cảnh cáo cơ sở. Số cơ sở bị xử phạt 13 cơ sở với số tiền xử phạt 44 triệu đồng.

Thực tế hiện nay, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tuyến cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, do đội ngũ cộng tác viên ATTP ở một số địa phương có sự thay đổi, trong khi đây là lĩnh vực đòi hỏi có kinh nghiệm cũng như nắm vững quy định pháp luật một cách xuyên suốt; ngoài ra chế độ thù lao cho đội ngũ này còn thấp. Điều này phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công việc trong lĩnh vực ATTP.

 Thời gian tới, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cộng tác viên ATTP xã, phường, thị trấn. Triển khai đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông thay đổi hành vi về an toàn thực phẩm, xây dựng và phát triển kỹ năng truyền thông, nâng cao số lượng và chất lượng các tài liệu, thông điệp truyền thông về ATTP tuyến cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả việc phổ biến các quy định, các kiến thức về lĩnh vực ATTP trong nhân dân.

Phượng Duyên