Những nỗ lực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

16/07/2020 08:18 Số lượt xem: 131

Để công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ các giải pháp ở các cấp, các ngành theo đúng các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh; Giai đoạn 2016 -2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành tỉnh, cùng sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, 5 năm qua công tác xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực  ATTP đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Năm 2018, Ban Quản lý ATTP tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất các đơn vị làm công tác ATTP của 3 Sở Y tế, Nông nghiệp, Công thương là đầu mối góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác QLNN về ATTP

Nhận thức tầm quan trọng của công tác đảm bảo ATTP trong bảo vệ sức khỏe và đời sống của nhân dân. Giai đoạn 2016 - 2020,  nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về ATTP, các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP luôn chủ động, phối hợp kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ liên ngành về ATTP tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, các cơ chế chính sách để thực hiện công tác ATTP. Đáng kể như: Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 06/06/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ATTP; Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 14/10/2016 về việc đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020 và nhiều văn bản chỉ đạo khác. Năm 2018, để tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP có hiệu quả, thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý ATTP tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất các đơn vị làm công tác ATTP của 3 Sở Y tế, Nông nghiệp, Công thương. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Ban quản lý An toàn thực phẩm - Cơ quan thường trực về ATTP tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành như: Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/3/2019 tăng cường công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 20/04/2018 Quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/08/2018 “Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 03/KH-BCĐLNATTP ngày 28/10/2019 kế hoạch thực hiện Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm” giai đoạn 2020-2021,….qua đó tạo bước đà trong công tác chỉ đạo, điều hành giúp cho công tác quản lý nhà nước về ATTP ngày càng phát huy được hiệu quả.

Các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP luôn chủ động, phối hợp trong công tác đảm bảo ATTP

Bên cạnh đó, để nâng cao công tác ATTP trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ATTP được chú trọng quan tâm và đóng vai trò không nhỏ trong công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian từ năm 2016 đến nay, các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP luôn chủ động, phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức quản lý về ATTP cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATTP từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; đồng thời thường xuyên phối hợp với cơ quan truyền thông và các địa phương triển khai mạnh mẽ các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATTP cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và nâng cao kiến thức thay đổi hành vi tích cực cho người dân trong việc mua và sử dụng thực phẩm an toàn, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm thông qua các phương tiện truyền thông, các kênh báo, đài, các trang mạng xã hội, …; Đơn cử như, trong 02 năm 2018, năm 2019, Ban Quản lý ATTP tỉnh phối hợp với Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia, trường Thanh tra Chính phủ và các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức 03 lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên môn; Cũng trong 02 năm, tiến hành tổ chức 1.451 lớp tập huấn, xác nhận kiến thức cho 154.218 lượt người quản lý và người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm…; Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện, xã 48.807 lượt với khoảng 450 tin bài; cấp phát và treo 2.000 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo ATTP; in và cấp phát 496.341 tờ rơi, áp phích tuyên truyền về ATTP; in và phát hành 994 đĩa thông điệp truyền thông về ATTP.... Bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị chú trọng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về ATTP nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân về đảm bảo ATTP…

Nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATTP được triển khai 

Cùng với đó, thời gian qua, công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận luôn được quan tâm. Việc rà soát, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn định kỳ  được thực hiện 6 tháng/lần. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc quản lý, cấp giấy chứng nhận về ATTP được thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và luôn được cập nhật kịp thời khi có sự thay đổi từ các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại có 11 thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP do Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh thực hiện giải quyết; trong đó có 6/11 thủ tục hành chính thực hiện cải cách giảm số ngày giải quyết so với số ngày theo quy định. Trong công tác cấp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hiện nay, với tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh là 9.021 cơ sở. Số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ký bản cam kết đảm bảo ATTP là 8.597/9.021 (đạt 95,3%). Còn 424 cơ sở (115 cơ sở chưa có giấy đủ điều kiện, 309 cơ sở chưa ký bản cam kết đảm bảo ATTP) đang được yêu cầu tiến hành thực hiện theo quy định.

Trong công tác giám sát phòng chống ngộ độc thực phẩm (NĐTP) và bệnh truyền qua thực phẩm, nhằm tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các sự cố về ATTP, Ban Quản lý ATTP tỉnh đã thành lập 02 Đội điều tra ngộ độc thực phẩm phản ứng nhanh để sẵn sàng điều tra, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và sự cố về an toàn thực phẩm khi xảy ra; thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin ngộ độc thực phẩm, phản ánh của người dân, các cơ sở y tế, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về ATTP, đặc biệt tập trung vào các bếp ăn tập thể, khu du lịch, lễ hội, sự kiện, bữa ăn tập trung đông người…Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra 06 vụ ngộ độc thực phẩm với tổng số 172 người mắc, 153 người đi viện, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm gây ra. Các vụ ngộ độc thực phẩm đều được phát hiện kịp thời, tiến hành điều tra và xác định nguyên nhân.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử ký vi phạm về ATTP luôn được quan tâm tăng cường cả về chất lượng và quy mô tổ chức

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử ký vi phạm về ATTP trên địa bàn luôn được các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP quan tâm tăng cường cả về chất lượng và quy mô tổ chức qua đó góp phần tích cực trong việc phòng ngừa, đấu tranh xử lý kịp thời những sai phạm pháp luật về ATTP. Theo đó, từ năm 2016, các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP và các sở, ngành liên quan đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 18.314 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện và xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.428 cơ sở với tổng số tiền phạt 6.816.778.000 đồng; tịch thu, tiêu hủy 21,6 tấn thực phẩm các loại gồm: Sản phẩm động vật, thủy sản không rõ nguồn gốc; 19,5 tấn hoa quả các loại nhập lậu; 3,4 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, kém chất lượng...; 31.595 con gia cầm nhập lậu; 600kg nấm kim châm; 10,23 tấn mỡ lợn, lòng lợn, nầm lợn; 11.765 kg/hộp kẹo các loại; 2.716 kg chân gà, chân giò các loại; 8.639 can/ chai rượu, bia, nước ngọt các loại; 397 hộp/bao sữa các loại; 208kg đường hạt Hàn Quốc...

Công tác giám sát hậu kiểm sau công bố đối với các sản phẩm sản xuất tại địa bàn tỉnh cũng là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát các nguy cơ gây mất ATTP trên địa bàn. Từ năm 2016 đến nay đã tiến hành lấy 245 mẫu sản phẩm thực phẩm kiểm nghiệm sau công bố và tự công bố. Kết quả, 206 mẫu đạt (chiếm 84%), 39 mẫu không đạt (chiếm 16%). Các mẫu không đạt chủ yếu là các thực phẩm: nước uống tinh khiết, đá dùng liền, rượu thủ công...; chỉ tiêu không đạt chủ yếu là vi sinh vật trong đá, nước; chỉ tiêu este trong rượu... Các thực phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn đã bị tiêu hủy, thu hồi; các cơ sở đã bị xử lý theo quy định.

Công tác giám sát, phát hiện mối nguy ô nhiễm thực phẩm luôn được triển khai thực hiện nhằm kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn không để thực phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn lưu thông trên thị trường và cũng là căn cứ để định hướng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Từ năm 2016 đã tiến hành lấy 8.284 mẫu thực phẩm kiểm nghiệm các chỉ tiêu về ATTP, trong đó 7.367 mẫu đạt (chiếm 89%), 917 mẫu không đạt (chiếm 11%) bao gồm các mẫu thực phẩm nông sản tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn dùng liền, nước uống tinh khiết, đá viên, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng giảm cân,...

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ liên ngành tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh từ khi thành lập và đi vào hoạt động, giai đoạn 2016-2020 công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hệ thống quản lý nhà nước về ATTP được đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn tạo sự tín nhiệm và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp về an toàn thực phẩm, đảm bảo tăng cường năng lực chuyên sâu, phát huy vai trò, năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trước những kết quả đạt được 5 năm qua, dự kiến kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ATTP đến cuối năm 2020 là tiếp tục phối hợp với các ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn” và thực hiện đánh giá kết quả thực hiện của Đề án; triển khai và báo cáo kết quả hoạt động của tiểu đề án: “Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2019-2020; Tăng cường công tác quản lý cơ sở; tiếp tục rà soát, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; hoàn thiện và triển khai phần mềm quản lý dữ liệu về ATTP trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn, phổ biến, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP cho chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Dự kiến 18 lớp với khoảng 3.500 người tham gia; Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được Thanh tra tỉnh phê duyệt. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm 2020, tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ…

 

Việt Phương