Quý III/2020: Tiếp nhận và giải quyết 361 thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh

06/10/2020 14:18 Số lượt xem: 94

Quý III/2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của Tỉnh và kế hoạch số 59/KH-BQLATTP ngày 31/12/2019 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; kế hoạch số 58/KH-BQLATTP ngày 31/12/2019 về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Trong quý, tiếp nhận và trả kết quả 361 thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành với từng nội dung cụ thể trong công tác cải cách hành chính nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu xót trong quá trình giải quyết các dịch vụ công của Ban đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ CCHC được lồng ghép vào các hội nghị chuyên môn, sinh hoạt chi bộ, công đoàn, cuộc họp giao ban lãnh đạo…Qua đó, đôn đốc, nhắc nhở các phòng, đội trực thuộc và CBCCVC, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác cải cách hành chính được Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh triển khai nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian.

Công tác cải cách hành chính Quý III/2020, đã đạt được những kết quả cụ thể.

* Về Cải cách thể chế: Công tác soạn thảo, xây dựng và ban hành văn bản của Ban được thực hiện đúng theo quy định, tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành; phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đơn vị. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi tham mưu của Ban phù hợp với quy định của pháp luật. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Trung ương và Tỉnh ban hành. Bảo đảm công khai và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường công tác tập huấn và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

*Cải cách thủ tục hành chính: Hiện nay, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đang triển khai thực hiện 11/11 thủ tục hành chính tại TTHC cấp tỉnh, cấp huyện. Việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ công ở mức độ 2,3,4. Các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai trên cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công của Tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của Ban. Trong quý ban đã tiến hành rà soát, đề nghị bổ sung đề xuất 02 danh mục TTHC ở mức độ 4.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ bằng các biện pháp như sử dụng đầy đủ các mẫu sổ, mẫu phiếu theo dõi quá trình giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong quá trình giải quyết TTHC.

Từ ngày 15/6/2020 đến 14/9/2020, tại Trung tâm hành chính công tỉnh Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận và trả kết quả 361 hồ sơ trong đó 238 hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, 21 hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, 01hồ sơ quảng cáo thực phẩm và 101 hồ sơ xác nhận kiến thức về ATTP.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước: Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy; thực hiện đúng quy định về tình hình sử dụng biên chế, số lượng người làm việc được giao. Đến nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban được thực hiện theo đúng quy định và vị trí việc làm đã được phê duyệt; hoạt động đảm bảo tốt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC: Nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; Ban thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, LLCT đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng thực hiện thường xuyên. Trong Quý III, Ban tiến hành rà soát, tổ chức cho CBCCVC đăng ký nhu cầu học Văn bằng 2 Tiếng Anh; tổ chức cho 6 cán bộ học lớp nghiệp vụ đấu thầu; tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, CCVC đang theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng hoàn thành chương trình học tập.

 Cải cách tài chính công: Căn cứ Luật ngân sách và các quy định của Chính phủ về quản lý tài chính công, Ban đã thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.

Hiện đại hóa hành chính: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh, tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.Trong Quý III, đã tiến hành đăng trên 55 tin, bài phản ánh công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh; đăng tải kịp thời các văn bản điều hành, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực ATTP; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp...

Để tiếp tục làm tốt công tác CCHC, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh xây dựng phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2020, cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra thực hiện việc triển khai các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn chuyên ngành để phát hiện các nội dung không phù hợp đề xuất cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng bộ TTHC lĩnh vực an toàn thực phẩm trình UBND tỉnh thẩm định, công bố nhằm chuẩn hóa bộ TTHC trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính của Ban nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ số lượng, cơ cấu phù hợp với yêu cầu thực tiễn, từng bước tiến tới chuyên nghiệp, hiện đại; có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực thi hành công vụ, tận tuỵ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và công tác đảm bảo ATTP nói riêng.

- Triển khai thực hiện xây dựng hệ thống văn bản, thủ tục điện tử hướng tới thành phố thông minh theo định hướng của tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng sáng kiến trong cải cách hành chính.

- Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh./.

NVP