Thông báo về tạm dừng sản xuất, lưu thông hàng hóa

21/10/2020 14:24 Số lượt xem: 114

Căn cứ vào biên bản lấy mẫu ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 300/QĐ-BQLATTP và kết quả thử nghim mẫu số 224 và 225 XN-TP ngày 14/10/2020 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh. Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh thông báo về tạm dừng sản xuất, lưu thông đối với hàng hóa Đá sạch Suối Hoa của Hộ kinh doanh Nguyễn Vân Luyện (Phượng Mao, Quế Võ) và Đá sạch Thanh Vân của Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Sang (thị trấn Phố Mới, Quế Võ).

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh thông báo tạm dừng việc sản xuất, kinh doanh và lưu thông các hàng hóa sau:

1. Tạm dừng việc sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa Đá sạch Suối Hoa của Hộ kinh doanh Nguyễn Vân Luyện - Địa chỉ: Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh từ ngày 19/10/2020 cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

- Tên tổ chức, cá nhân: Hộ kinh doanh Nguyễn Vân Luyện

- Địa chỉ: Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Lý do tạm dừng.

- Về chất lượng: Trong mẫu kiểm nghiệm sản phẩm có 01 chỉ tiêu không phù hợp với hồ sơ tự công bố sản phẩm và mức quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật tương ứng. Cụ thể:

TT

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Đơn vị

Kết quả

1

Coliform

TCVN 6187-1:2009

CFU/250ml

10

Yêu cầu Hộ kinh doanh Nguyễn Vân Luyện có trách nhiệm liên hệ với người kinh doanh để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 01 ngày. Hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục sản xuất và lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.

2. Tạm dừng việc sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa Đá sạch Thanh Vân của Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Sang - Địa chỉ: Thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh từ ngày 19/10/2020 cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

- Tên tổ chức, cá nhân: Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Sang

- Địa chỉ: Thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Lý do tạm dừng.

- Về chất lượng: Trong mẫu kiểm nghiệm sản phẩm có 03 chỉ tiêu không phù hợp với hồ sơ tự công bố sản phẩm và mức quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật tương ứng. Cụ thể như sau:

TT

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Đơn vị

Kết quả

1

Coliform

TCVN 6187-1:2009

CFU/250ml

17

2

P.aeruginosa

TCVN 8881-2010

CFU/250ml

4

3

S. faecal

TCVN 8689-2:2009

CFU/250ml

6

Yêu cầu Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Sang có trách nhiệm liên hệ với người kinh doanh để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 01 ngày. Hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục sản xuất và lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường./.

NVP