Tổ chức tập huấn, xác nhận kiến thức cho 12 cá nhân, 100 cơ sở với 521 người là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong Quý II/2020

19/06/2020 08:18 Số lượt xem: 113

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm (ATTP) đảm bảo theo đúng Kế hoạch công tác năm; Quý II năm 2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh ban hành các văn bảo chỉ đạo về ATTP; trong quý tiến hành thanh, kiểm tra 08 cơ sở tuyến tỉnh; tuyến huyện xã thực hiện thanh, kiểm tra liên ngành 20 cơ sở; thanh, kiểm tra chuyên ngành 133 cơ sở; Toàn tỉnh tổ chức xác nhận kiến thức cho 12 cá nhân, 100 cơ sở với 521 người là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm…

Thực hiện công tác tham mưu, chỉ đạo, trong Quý II/2020 Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh như Kế hoạch số 01/KH-BCĐLNATTP ngày 26/3/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; Công văn số 1203/UBND-KGVX ngày 14/4/2020 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; Quyết định số 77/QĐ-BCĐ ngày 28/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 ban hành bộ tiêu chí đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid 19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020 theo Quyết định số 134/QĐ-BNN- QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc: Triển khai kế hoạch trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; thực hiện quy chế phối hợp trong lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa sự cố về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và áp dụng đánh giá bộ tiêu chí đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid -19 với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện Kế hoạch Chương trình “Sữa học đường” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025….

Công tác tuyên truyền, tập huấn, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm luôn được quan tâm đẩy mạnh

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đảm bảo an toàn thực phẩm, công tác tuyên truyền, tập huấn, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm luôn được quan tâm đẩy mạnh. Theo đó, trong Quý Ban đã tích cực triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua các phương tiện truyền thông, các kênh báo, đài như tuyến tỉnh tổ chức đăng 30 tin bài trên trang thông tin điện tử của Ban và cung cấp tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang web vfa.gov.vn và 02 tin bài trên báo Bắc Ninh. Tổ chức 02 lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn toàn thực phẩm cho 70 người tham gia. Tuyến huyện, xã tiếp tục duy trì thực hiện tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm trên màn hình led tại các tuyến đường lớn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, in 10 đĩa thông điệp truyền thông và 246 băng rôn trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020. Cấp phát 22.000 tờ rơi, 1.561 áp phích tuyên truyền về ATTP cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện phát thanh 98 tin bài/847 lần phát. Đăng 02 tin bài trên báo viết. Tổ chức 14 lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm cho 252 người tham gia. Toàn tỉnh tổ chức xác nhận kiến thức cho 12 cá nhân, 100 cơ sở với 521 người là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm…

Công tác cấp giấy chứng nhận, xác nhận, tiếp nhận hồ sơ được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Toàn tỉnh tiếp nhận 27 hồ sơ công bố, 144 hồ sơ tự công bố sản phẩm. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 105 cơ sở. Thẩm định đánh giá định kỳ 02 cơ sở. Tiếp nhận 147 giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong Quý II/2020, công tác thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được thực hiện đúng quy định

Trong Quý II, thực hiện thanh, kiểm tra 08 cơ sở tuyến tỉnh; tuyến huyện xã thực hiện thanh, kiểm tra liên ngành 20 cơ sở, thanh, kiểm tra chuyên ngành 133 cơ sở; Tiến hành xét nghiệm test nhanh 75 mẫu (69 mẫu đạt (chiếm 92,0%), trong đó 13 mẫu kiểm tra dư lượng tinh bột, 14 mẫu kiểm tra dư lượng dầu mỡ, 10 mẫu kiểm tra hàn the, 05 mẫu kiểm tra Methanol, 01 mẫu kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu, 14 mẫu kiểm tra Fooc mol, 06 mẫu kiểm tra nitrat, 06 mẫu kiểm tra nitrit; 06 mẫu không đạt (chiếm 8,0%) trong đó 03 mẫu kiểm tra dư lượng tinh bột, 02 mẫu kiểm tra dư lượng dầu mỡ, 01 mẫu kiểm tra hàn the).

Xây dựng kế hoạch công tác an toàn thực phẩm Quý III/2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; Tham mưu Ban chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm ban hành văn bản chỉ đạo đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020; Trình UBND tỉnh phê duyệt đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2022”. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; thực hiện Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”. Triển khai có hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động quảng cáo qua hội nghị, hội thảo, tiếp tục rà soát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý…

Việt Phương