Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Cúm gia cầm (A/H5N6)

13/02/2020 16:43 Số lượt xem: 196

Thực hiện Công văn số 272/UBND-NN ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm (A/H5N6). Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Cúm gia cầm (A/H5N6) nhằm tuyên truyền phòng, chống dịch Cúm gia cầm (A/H5N6) nhằm hạn chế tối đa sự lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Tại Kế hoạch chỉ đạo tập trung triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Cúm gia cầm (A/H5N6), cụ thể:

Tuyên truyền đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch Cúm gia cầm (A/H5N6) gây ra; Tuyên truyền, phổ biến về kiến thức phòng, chống dịch Cúm gia cầm (A/H5N6) phẩm gắn liền với tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua các phương tiện truyền thông: Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh, Pano điện tử, hệ thống loa truyền thanh tuyến huyện, xã…

Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, toàn quốc để nâng cao nhận thức và trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm lồng ghép với việc tuyên truyền, giám sát phòng chống dịch Cúm gia cầm (A/H5N6) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể trường học, bếp ăn tập thể trong các Khu công nghiệp. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm gia cầm sử dụng tại cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm gia cầm được sử dụng tại các cơ sở

Theo đó Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ tham mưu văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Cúm gia cầm (A/H5N6); Là đầu mối cập nhật thông tin kịp thời, chính xác từ các nguồn thông tin để thực hiện tuyên truyền về dịch bệnh; Thực hiện truyền thông trên Trang thông tin điện tử của Ban An toàn thực phẩm tỉnh, Pano điện tử các thông tin về dịch bệnh.

Phòng Thanh tra chủ trì phối hợp với các đội, phòng và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, giám sát phòng chống dịch Cúm gia cầm (A/H5N6) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể trường học, bếp ăn tập thể trong các Khu công nghiệp lồng ghép với thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm gia cầm được sử dụng tại các cơ sở; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quản lý và kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm gia cầm từ các tỉnh, thành phố đưa vào tỉnh Bắc Ninh tiêu thụ; phối hợp tổ chức truy xuất nguồn gốc sản phẩm không đảm bảo an toàn do tổ chức, cá nhân sản xuất chăn nuôi, giết mổ tại tỉnh.

Các đội Thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm chủ động phối hợp, triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch Cúm gia cầm (A/H5N6); Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế tối đa sự lây nhiễm của dịch bệnh; Thực hiện thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm lồng ghép tuyên truyền, giám sát phòng chống dịch Cúm gia cầm (A/H5N6) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể trường học, bếp ăn tập thể trong các Khu công nghiệp. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm gia cầm được sử dụng tại các cơ sở.

Thời gian và phạm vi triển khai Kế hoạch Từ tháng 2 năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh./.

Việt Phương