Triển khai quyết liệt các nội dung, giải pháp cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

24/03/2020 13:55 Số lượt xem: 31

Triển khai quyết liệt các nội dung, giải pháp cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chỉ số hài lòng của người dân là mục tiêu trong công tác cải cách hành chính mà Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đặt ra và thực hiện có hiệu quả thời gian qua, từ đó tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Nhằm triển khai quyết liệt các nội dung, giải pháp cải cách hành chính, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh đã Ban hành kế hoạch số 59/KH-BQLATTP ngày 31/12/2020 về cải cách hành chính năm 2020. Qua đó công tác cải cách hành được triển khai hiệu quả và đạt được những kết quả cụ thể trong công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC...

Cử cán bộ trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công tỉnh

Cụ thể, Quý I/2020 công tác thể chế luôn được chú trọng, công tác xây dựng và ban hành văn bản của Ban được thực hiện đúng theo quy định, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đơn vị. Chú trọng công tác hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn chuyên ngành để phát hiện các nội dung không phù hợp đề xuất cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Trung ương và Tỉnh ban hành. Bảo đảm công khai và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật.

Trong công tác Cải cách thủ tục hành chính, Ban quản lý đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính và kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Rà soát, hoàn thiện và công bố kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC); công khai, minh bạch các TTHC, quy định hành chính. Cải cách mạnh mẽ TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC, đặc biệt là các TTHC có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; đưa tất cả TTHC ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; Tăng cường hiệu quả hoạt động HCC của Ban quản lý tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại Ban Quản lý ATTP tỉnh đã thực hiện 11/11 TTHC. Số lượng hồ sơ nhận giải quyết là 425 hồ sơ. Trong đó 132 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, 09 hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, 284 hồ sơ xác nhận kiến thức về ATTP. Không có phản ánh, kiến nghị của người dân về thủ tục hành chính.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC được chú trọng nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Việc hiện đại hóa hành chính được áp dụng có hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban quản lý được đẩy mạnh, tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Ứng dụng CNTT được đẩy mạnh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và triển khai thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, từ ngày 01/01/2020 đến 15/3/2020, đã phát hành văn bản điện tử có chữ ký số là 219 văn bản; Đảm bảo 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được quản lý trên phần mềm quản lý văn bản điều hành; 100% văn bản được trao đổi qua mạng theo đúng quy định gửi, nhận văn bản; cập nhật đầy đủ lịch công tác của lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, đội theo tuần, ngày; 100% văn bản trên phần mềm sử dụng chữ ký số; duy trì ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ cán bộ; 70/70 cán bộ công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công tác chuyên môn. Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 với 11/11 thủ thục hành chính đang được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Quý I, không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của người dân và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính đang thực hiện. Trong Quý, đã tiến hành đăng trên 38 tin, bài phản ánh công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh; đăng tải kịp thời các văn bản điều hành, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực ATTP; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp...

Đăng tải kịp thời các văn bản điều hành, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực ATTP; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp... trên Trang thông tin điện tử Ban QLATTP

Để triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nội dung, giải pháp cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chỉ số hài lòng của người dân như: rà soát, khắc phục những hạn chế, thiết sót hoặc những vấn đề Nhân dân còn chưa hài lòng để khắc phục kịp thời. Thời gian tới, Ban quản lý tiếp tục chỉ đạo các phòng, đội thực hiện các công tác cải cách hành chính, cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra thực hiện việc triển khai các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính.Tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn chuyên ngành để phát hiện các nội dung không phù hợp đề xuất cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế khoán biên chế và kinh phí tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước.

- Triển khai thực hiện xây dựng hệ thống văn bản, thủ tục điện tử hướng tới thành phố thông minh theo định hướng của tỉnh.

- Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh./.

NVP