Xây dựng kế hoạch công tác an toàn thực phẩm tháng 7/2020

24/06/2020 10:36 Số lượt xem: 150

Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo An toàn thực phẩm (ATTP), nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân trong tiêu dùng thực phẩm, tháng 6/2020 Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiến hành thanh, kiểm tra 08 cơ sở tuyến tỉnh và 94 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuyến huyện, xã; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành và phối hợp với các Sở, Ban, ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP. Qua đó, xây dựng Kế hoạch công tác ATTP tháng 7/2020.

Xây dựng Kế hoạch công tác ATTP tháng 7, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tham mưu ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020 theo Quyết định số 134/QĐ-BNN- QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trình UBND tỉnh phê duyệt đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2022”. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP như Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan trong việc: đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa sự cố về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai lắp đặt Pano tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020 và các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; giám sát hoạt động quảng cáo qua hội nghị, hội thảo.

Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trong tháng 7, triển khai thực hiện tiểu Đề án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2019-2020”. Triển khai kế hoạch mua mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2020 và kế hoạch điều tra KAP. Thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; xác nhận kiến thức ATTP; hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm; thẩm định lại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp nhận và đăng tải hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm. Triển khai thực hiện dự án an toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tuyến tỉnh thực hiện triển khai kế hoạch thanh kiểm tra chuyên ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Tuyến huyện, xã, tiến hành kiểm tra, giám sát bếp ăn tập thể trong các trường học có tổ chức ăn bán trú và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; kiểm tra giám sát hoạt động quảng cáo qua hội nghị, hội thảo trên địa bàn quản lý. Tiếp tục rà soát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Thực hiện thanh, kiểm tra 08 cơ sở tuyến tỉnh và 94 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuyến huyện, xã trong tháng 6/2020

Trước đó, trong tháng 6 công tác ATTP được đảm bảo; công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành và phối hợp với các Sở, Ban, ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP được triển khai có hiệu quả.

Tuyến tỉnh, tổ chức đăng 10 tin bài trên trang thông tin điện tử của Ban, cung cấp tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang web vfa.gov.vn. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn toàn thực phẩm cho 70 người  trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm. Tổ chức xác nhận kiến thức cho 03 cơ sở với 88 người là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Tuyến huyện, xã Thực hiện phát thanh 46 tin bài/176 lần phát. Đăng 02 tin bài trên báo viết. Tổ chức xác nhận kiến thức cho 62 cá nhân và 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với 155 người tham gia. Toàn tỉnh tiến hành thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 45 cơ sở.

Trong tháng, thực hiện thanh, kiểm tra 08 cơ sở tuyến tỉnh và 94 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuyến huyện, xã. Tiến hành xét nghiệm test nhanh 85 mẫu./.

Việt Phương