nhiệm vụ lãnh đạo

15/10/2019 14:50 Số lượt xem: 42

TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

I. TRƯỞNG BAN

1. Họ và tên: TRẦN NGỌC THỰC

2. Sinh ngày: 28/10/1975

3. Chức vụ: Trưởng ban

4. Cơ quan, đơn vị công tác: Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

5. Số điện thoại liên hệ: 0222.3822.298

6. Trình độ: Thạc sỹ, chuyên ngành đào tạo: Quản lý nhà nước về hành chính công.

7. Nhiệm vụ được phân công:

-  Trưởng ban là người đứng đầu Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và các công việc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Trưởng ban có trách nhiệm báo cáo với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề trong phạm vi lĩnh vực an toàn thực phẩm; phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành khác, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý.

II. PHÓ TRƯỞNG BAN

1. Ông Trần Danh Phượng - Phó Trưởng ban

- Sinh ngày: 21/12/1965

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Cơ quan, đơn vị công tác: Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0222.3896.753

- Trình độ: Tiến sĩ Y học

* Nhiệm vụ được phân công:  Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

Được phân công phụ trách các mảng công tác sau:

- Được ủy quyền là chủ tài khoản thứ 2

-  Được giao phụ trách Công nghệ thông tin, truyền thông.

- Phụ trách Công tác an toàn thực phẩm huyện Quế Võ.

- Trực tiếp phụ trách theo dõi văn phòng Ban Quản lý An toàn thực phẩm, đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm huyện Quế Võ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công

2. Bà Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban

- Sinh ngày: 22/10/1974

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Cơ quan, đơn vị công tác: Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0222.3896.752

- Trình độ: Tiến sĩ Y tế công cộng.

* Nhiệm vụ được phân công: Là người giúp Trưởng ban chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

Được phân công phụ trách các mảng công tác sau:

- Công tác quản lý chất lượng thực phẩm

- Công tác kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

- Công tác đảm bảo an toàn, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm

- Công tác an toàn thực phẩm Thành phố Bắc Ninh

- Trực tiếp phụ trách theo dõi phòng Nghiệp vụ, đội Thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Bắc Ninh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công

3. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng ban

- Sinh ngày: 29/6/1975

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Cơ quan, đơn vị công tác: Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0222.3822.296

- Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế.

* Nhiệm vụ được phân công: Là người giúp Trưởng ban chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công:

Được phân công phụ trách các mảng công tác sau:

- Được phân công phụ trách công tác pháp chế

- Phụ trách Công tác an toàn thực phẩm các huyện: Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm huyện Yên Phong; đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm huyện Thuận Thành - Gia Bình - Lương Tài

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công

BBT