Đảng uỷ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

21/10/2021 14:24 Số lượt xem: 78

Thực hiện chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Đảng uỷ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Yêu cầu việc triển khai chuyên đề toàn khoá phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát; triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đảng bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh hiện có 58 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Để việc triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhằm nghiên cứu Đề án “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo thư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung lựa chọn nội dung học tập, làm theo và nghiên cứu, thảo luận đề ra các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm Bác. Cùng với đó, đưa nội dung chuyên đề toàn khoá trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ; liên hệ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên; gắn việc triển khai thực hiện chuyên đề toàn khoá với các phong trào thi đua của cơ quan; chú trọng phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

         Triển khai xây dựng “Bản đăng ký của tập thể trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021” và chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết “Bản đăng ký của cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện đảng viên năm 2021”. Nội dung bản đăng ký phải cụ thể từng việc, có trọng tâm, trọng điểm, dễ làm, dễ thực hiện; đặc biệt, bản đăng ký của tập thể phải xác định được những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề tồn tại, hạn chế cần được giải quyết tại đơn vị. Coi đây là một trong những nội dung quan trọng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Đến nay, tập thể Đảng uỷ, các chi bộ và 100% đảng viên đã thực hiện đăng ký học tập và làm theo Bác với việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.


 

Triển khai thực hiện chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Ảnh minh hoạ.

Đảng uỷ cũng chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch; tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề với nội dung: Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trong đó, tập trung nghiêm cứu những nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn và một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về học tập và làm theo Bác.

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên trong toàn Đảng bộ, cơ quan nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường; tham gia xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phượng Duyên