Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh

29/03/2023 15:16 Số lượt xem: 163

Sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật. Nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ngày càng sâu sắc; tinh thần, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng nâng cao.


 

Việc học tập, quán triệt nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được triển khai nghiêm túc

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt nội dung Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, hằng năm. Đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch học tập, làm theo; xây dựng bản đăng ký làm theo của tập thể cấp ủy, các cá nhân, chú trọng lựa chọn nội dung làm theo phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao. Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc, có sự sáng tạo, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các tập thể, cá nhân và mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Các hội nghị học tập Chuyên đề hằng năm đều có sự tham gia của 100% đảng viên; sau học tập 100% tập thể chi bộ, cá nhân đảng viên xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với rèn luyện đảng viên. Các bản đăng ký làm theo đều bám sát Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm; nội dung, biện pháp, thời gian thực hiện sát với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, Đảng uỷ, các chi bộ đều xác định được từ 1-2 vấn đề nổi cộm để giải quyết như: Tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 4 còn thấp; việc tham gia các buổi tập huấn kiến thức về ATTP của một số cơ sở còn hình thức hay kiến thức, thực hành của người sản xuất, người tiêu dùng còn hạn chế…Mỗi vấn đề đều có những giải pháp đột phá để giải quyết và đã mang lại hiệu quả thiết thực.


 

Việc học tập và làm theo Bác luôn được cán bộ, đảng viên, đoàn viên thực hiện bằng các việc làm thiết thực

Một trong những kết quả nổi bật sau 02 năm thực hiện Kết luận đó là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung quan trọng trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng và luôn được đưa vào các chương trình, kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác được cán bộ CCVC, người lao động cụ thể hoá bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, đời sống hằng ngày và được gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đánh giá, xếp loại hằng năm, 100% chi bộ, cá nhân đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng uỷ năm 2022 được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Quản lý ATTP tỉnh cho biết: Để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục đi vào chiều sâu và đạt kết quả thiết thực, thời gian tới, Đảng ủy Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chú trọng việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hằng năm, hằng tháng của các Đảng ủy, cơ quan, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp; lấy kết quả thực hiện làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng hằng năm. Trước hết, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chuyên đề năm 2023 đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành; quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn phải tâm huyết, tận tuỵ, gương mẫu làm tròn nhiệm vụ được giao; có thái độ khiêm tốn, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải làm gương trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo./.

Phượng Duyên