Ban hành Kế hoạch Triển khai nhân rộng mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người, phòng chống ngộ độc thực phẩm tập thể

25/04/2022 10:23 Số lượt xem: 48

Nhằm triển khai nhân rộng mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người, phòng chống ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày 20/4/2022, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người, phòng chống ngộ độc thực phẩm tập thể.

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) tại địa phương, chủ động ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm (NĐTP) góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người. Nâng cao nhận thức của người dân về công tác đảm bảo ATTP. Chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người.

Việc nhân rộng mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người, phòng chống ngộ độc thực phẩm tập thể được triển khai trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh

Kế hoạch được triển khai thông qua việc tổ chức các hội nghị triển khai nhân rộng mô hình tại các huyện/thành phố nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người. Dự kiến trong quý II/2022, tổ chức 08 hội nghị tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền công tác đảm bảo ATTP tại các bữa cỗ tập trung đông người, phòng chống ngộ độc thực phẩm tập thể với nội dung tập huấn tuyên truyền các nội dung về đảm bảo ATTP tại các bữa cỗ tập trung đông người, lựa chọn thực phẩm an toàn, các thông điệp về ATTP, cách phòng tránh NĐTP…

Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động giáo dục tuyên truyền cho cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng với các nội dung về đảm bảo ATTP tại các bữa cỗ tập trung đông người, lựa chọn thực phẩm an toàn, các thông điệp về ATTP, cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác đảm bảo ATTP và thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo ATTP tại bữa cỗ tập trung đông người phòng chống ngộ độc thực phẩm. Tuyên truyền qua các tài liệu truyền thông: tờ rơi, tờ gấp…

Hoạt động ký cam kết đảm bảo ATTP tại các bữa cỗ tập trung đông người cũng được tập trung triển khai. Theo đó, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức ký cam kết đảm bảo ATTP tại các bữa cỗ tập trung đông người, phòng chống ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn. Giao cho cán bộ tư pháp là đầu mối và Trạm Y tế phối hợp triển khai thực hiện.

Kế hoạch cũng xây dựng, dự kiến trong Quý IV/2022 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động mô hình với nội dung đánh giá kết quả triển khai thực hiện; đánh giá hiệu quả; kinh nghiệm tổ chức thực hiện của các địa phương; đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện mô hình trong các năm tiếp theo.

Việc nhân rộng mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người, phòng chống ngộ độc thực phẩm tập thể được triển khai trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh tập trung vào đối tượng các bữa cỗ tập trung đông người (bữa cỗ hiếu, hỉ…) có quy mô suất ăn ≥ 30 người. Thời gian dự kiến từ tháng 05/2022 đến tháng 12/2022.

Để triển khai Kế hoạch có hiệu quả. Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm chỉ đạo các phòng/đội thuộc Ban phối hợp triển khai các hoạt động thực hiện mô hình đảm bảo hiệu quả. Chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ phối hợp với Đội thanh tra Quản lý An toàn thực phẩm huyện Quế Võ xây dựng bộ tiêu chí ATTP bữa cỗ tập trung đông người gồm 10 tiêu chí, bản cam kết đảm bảo ATTP bữa cỗ tập trung đông người phòng ngừa ngộ độc thực phẩm (theo mẫu số 2) để triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; Phối hợp với các Đội thanh tra Quản lý An toàn thực phẩm tổ chức các lớp tập huấn, các hội nghị triển khai, tổng kết mô hình bữa cỗ.Phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình triển khai thực hiện mô hình. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện/thành phố; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện mô hình tại địa phương.

Việt Phương