Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

17/01/2023 11:00 Số lượt xem: 151

Đảng ủy Ban Quản lý An toàn thực phẩm vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Đặng Đình Tính, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý ATTP tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Lãnh đạo.


Các đại biểu tại hội nghị


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, 65 đồng chí là đảng viên, ủy viên BCH các đoàn thể chưa là đảng viên và các quần chúng ưu tú đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đã được quán triệt các nội dung cốt lõi, những điểm mới của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII gồm: Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.


Đồng chí Đặng Đình Tính, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt nội dung Nghị quyết

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Phượng Duyên