Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

24/08/2022 10:16 Số lượt xem: 155

Đảng ủy Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Trần Danh Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết.


Đồng chí Trần Danh Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được quán triệt các chuyên đề Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII như: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.


Toàn cảnh hội nghị

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền sâu rộng các nội dung Nghị quyết trong toàn đơn vị; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./.

Phượng Duyên