Một số kết quả Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tháng 11/2023

30/11/2023 10:47 Số lượt xem: 38

Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, tháng 11/2023 Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh như tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, sản xuất, tiêu dùng thực phẩm; chủ động đẩy mạnh công tác phối hợp, chú trọng công tác thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm.


 

Theo đó, trong tháng 11 Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chủ động trong hoạt động chuyên môn như: xây dựng và ban hành kế hoạch công tác với các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong hoạt động chuyên môn như chủ động ban hành, triển khai Kế hoạch và quyết định kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP hội thi thể thao, văn nghệ các Sở Kế hoạch và đầu tư cụm thi đua;  triển khai kế hoạch giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2023; triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm…Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các Sở, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm.

Các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm cũng được đẩy mạnh và thực hiện đa dạng hóa thông qua các phương tiện truyền thông, các kênh báo, đài. Trong tháng, tuyến tỉnh tổ chức đăng 35 tin/bài trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban, cung cấp tin bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tuyến huyện, xã thực hiện phát thanh 18 tin bài/117 lần phát; Tổ chức 19 lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm cho hơn 400 người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Trong công tác cấp giấy chứng nhận, xác nhận, tiếp nhận hồ sơ, toàn tỉnh tiếp nhận 06 hồ sơ công bố sản phẩm, 161 hồ sơ tự công bố sản phẩm. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 72 cơ sở. Tiếp nhận 114 giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đồng thời, công tác thanh, kiểm tra, giám sát, cũng được triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Toàn tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra 101 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó 37 cơ sở tuyến tỉnh, 64 cơ sở tuyến huyện. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 8, Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra năm 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng, đội thuộc Ban làm tốt công tác chuyên môn trong đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó tập trung chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động chuyên môn như: Triển khai điều tra KAP năm 2023; Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm không an toàn” giai đoạn 2022-2025; Triển khai thực hiện đề án “Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; Phối hợp chuẩn bị công tác tổ chức Lễ tổng kết 6 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP tỉnh….Đồng thời, tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP. Tăng cường đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát ATTP góp phần hạn chế nguy cơ mất ATTP, ngộ độc thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng./.