Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về an toàn thực phẩm

20/07/2022 07:27 Số lượt xem: 328

Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, những năm qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã chủ động rà soát, đánh giá tình hình, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về an toàn thực phẩm; qua đó từng bước giải quyết những khó khăn, thách thức, đưa công tác an toàn thực phẩm đi vào nề nếp.

Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các cơ sở chủ yếu nhỏ lẻ, tự phát, chưa nhiều sản phẩm được áp dụng công nghệ cao trong sản xuất ban đầu; ý thức của một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm còn chưa cao. Việc kiểm soát độ an toàn và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tại các chợ còn gặp nhiều khó khăn…


Chú trọng giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Để từng bước giải quyết những khó khăn, thách thức đó, cấp ủy, chính quyền Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của các cấp và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả. Các Chỉ thị, Nghị quyết như: Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 17/CT-TTW ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…đều được cụ thể hóa thành Nghị quyết của Đảng bộ, đồng thời quán triệt sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc. Đơn vị cũng tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và triển khai các hoạt động chuyên môn về an toàn thực phẩm. Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhằm sớm đưa Nghị quyết, Chỉ thị đi vào cuộc sống.

Từ năm 2021 đến nay, Ban Quản lý ATTP tỉnh đã tham mưu ban hành 19 văn bản triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh; đảm bảo ATTP trong phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo cung ứng thực phẩm đáp ứng theo từng cấp độ dịch; cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các hoạt động chuyên môn về an toàn thực phẩm. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, đảm bảo tính định hướng, tính thời sự trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết; phát huy vai trò tích cực, chủ động của các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP. Theo đó, Ban đã tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về ATTP cho gần 33.000 người; xác nhận kiến thức cho trên 700 người; in, cấp phát 96.700 tranh, áp phích, tờ rơi; 1500 băng zôn, khẩu hiệu, 402.900 tờ rơi, 3.500 poster; 01 pano tuyên truyền về ATTP; tuyên truyền 172.800 lượt qua màn hình Led; truyền thông qua mạng xã hội tiếp cận được khoảng 15.483.310 lượt người quan tâm, theo dõi. Ngoài ra, cũng thường xuyên phối hợp tuyên truyền trên hệ thống Báo, Đài tỉnh, Đài phát thanh huyện, xã và Cổng thông tin điện tử thành phần, bản tin ATTP của Ban.


Thực hiện giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các lễ hội, sự kiện lớn

Hiện nay, toàn tỉnh có 10.116 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, công tác quản lý cơ sở được áp dụng phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh”. Từ năm 2021 đến nay, Ban đã cấp 630 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; 112 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; tiếp nhận, đăng tải 931 sản phẩm tự công bố; thực hiện lấy 192 mẫu thực phẩm kiểm nghiệm sau công bố và tự công bố. Công tác thanh tra, kiểm tra ATTP được triển khai thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm;  trong đó, cấp tỉnh đã thành lập 30 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành và đột xuất tại 235 cơ sở, kết quả có 214 cơ sở đạt tiêu chuẩn, xử phạt hành chính 10 cơ sở với số tiền 138,6 triệu đồng, nhắc nhở 11 cơ sở. Tiến hành lấy 5.907 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm các chỉ tiêu về ATTP, trong đó có 4.804 mẫu đạt,  xử lý 1.103 mẫu không đạt theo quy định. Thực hiện tốt việc giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại 8 lễ hội, sự kiện; giám sát trong các khu cách ly, bệnh việc dã chiến trong phòng, chống dịch Covid-19…Nhờ siết chặt quản lý, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể lớn (trên 30 người), không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Thời gian tới, Ban Quản lý ATTP tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu với Tỉnh triển khai hiệu quả các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông, chú trọng truyền thông trên môi trường mạng; đẩy mạnh quản lý ATTP sang kiểm soát theo quá trình sản xuất, dựa trên phân tích nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và hoạt động truy xuất nguồn gốc thực phẩm; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về ATTP; phối hợp rà soát, quy hoạch, xây dựng vùng sản xuất nông sản an toàn.

Phượng Duyên