Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ

31/05/2022 08:39 Số lượt xem: 147

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế tại đơn vị, giải pháp được Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đặt ra đó là tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; quán triệt, tập trung làm tốt, đầy đủ các nội dung học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và học hỏi kinh nghiệm các địa phương, cơ quan khác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; phát huy vai trò của công tác tuyên truyền trong đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuyên truyền, cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong nội bộ, bảo đảm nghiêm túc, thẳng thắn, “tự soi”, “tự sửa”; gắn kiểm điểm tự phê bình cá nhân với kiểm điểm tập thể, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân đối với khuyết điểm của tập thể; có biện pháp để phòng ngừa và tự giác khắc phục khuyết điểm, hạn chế.

Một trong những giải pháp được chú trọng đó là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đơn vị. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng với các giải pháp trên, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh cũng tập trung rà soát, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của cơ quan; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng và ban hành văn bản. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động rà soát các quy định còn vướng mắc, bất cập liên quan đến lĩnh vực quản lý để tham mưu sửa đổi, bổ sung theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đảm bảo đúng quy định, quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tập thể phòng, đội, nhất là trong thực thi các nhiệm vụ dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, tài chính, thanh tra, kiểm tra, thẩm định…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ các phòng, đội và người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có phản ánh, kiến nghị, tố cáo. Quan tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện nghiêm quy định về chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc giám sát, phản biện việc thực hiện pháp luật, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp, đối thoại với công dân; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân phản ánh, khiếu kiện, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh cũng chỉ đạo các phòng, đội tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung phải quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, bảo đảm thực chất, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ, hài hòa các nhiệm vụ, giải pháp “xây” và “chống” theo chủ trương của Đảng. Đề cao vai trò, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu; chú trọng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đội để tổ chức triển khai thực hiện với mục tiêu, giải pháp, lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể, nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Phượng Duyên