QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

09/04/2024 09:14 Số lượt xem: 1434

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 23/ 01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 26/01/2021; Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 25/1/2024 về tiếp tục kéo dài thời gian thí điểm hoạt động Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

 Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ban chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2018 trên cơ sở tiếp nhận nhiệm vụ và nhân sự của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công thương. Tổng số biên chế được giao khi thành lập Ban là 45 người, trong đó: Sở Nông nghiệp16 người, Sở Y tế 23 người, Sở Công thương 3 người, Ngoại vụ 3 người. Đến hết tháng 3/2024, tổng số CBCCVC và người lao động là 81 người.

Về cơ cấu tổ chức, gồm:

- 03 phòng chuyên môn:

+ Văn phòng;

+ Phòng Nghiệp vụ;

+ Phòng Thanh tra.

05 Đội Thanh tra – Quản lý ATTP tại các huyện, thị xã, thành phố gồm:

+ Đội Thanh tra-Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Bắc Ninh;

+ Đội Thanh tra-Quản lý An toàn thực phẩm thị xã Quế Võ;

+ Đội Thanh tra-Quản lý An toàn thực phẩm huyện Yên Phong;

+ Đội Thanh tra-Quản lý An toàn thực phẩm huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn;

+ Đội Thanh tra-Quản lý An toàn thực phẩm Gia Thuận

Ngay sau khi thành lập, để tạo cơ sở pháp lý hoạt động, Ban chủ động tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản: Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 Quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 6/8/2018 “Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh”. 02 văn bản này là khung hành lang pháp lý quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định, chức năng, nhiệm vụ mới.

Là đơn vị mới thành lập, hoạt động theo mô hình thí điểm, nguồn lực về con người, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, song được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các địa phương; từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTP; tạo sự thống nhất, chặt chẽ, phát huy năng lực quản lý nhà nước về ATTP, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển.

 Với những thành tích đã đạt được, tập thể Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh đã được nhận cờ thi đua UBND tỉnh; cờ thi đua Bộ Y tế; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh... Nhiều tập thể các phòng/đội và cá nhân đã được cấp có thẩm quyền khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau. Đảng bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là niềm vinh dự, tự hào; là động lực quan trọng để tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa công tác đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp./.

BBT