nhiệm vụ lãnh đạo

15/10/2019 14:50 Số lượt xem: 2376

TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

A. BAN LÃNH ĐẠO

I. TRƯỞNG BAN 

1. Họ và tên: NGUYỄN VINH THANH

2. Sinh ngày: 04/9/1971

3. Chức vụ: Trưởng ban

4. Cơ quan, đơn vị công tác: Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

5. Số điện thoại liên hệ: 0222.3822.298

6. Trình độ: Thạc sỹ Y học cổ truyền.

7. Trình độ LLCT: Cao cấp

8. Nhiệm vụ được phân công:

Là người đứng đầu Ban Quản lý có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh;

Có trách nhiệm báo cáo với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý;

 Báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh khi có yêu cầu, cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân về những vấn đề trong phạm vi lĩnh vực An toàn thực phẩm;

Phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý;

Chủ trì xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm; chương trình, đề án, dự án, kế hoạch dài hạn và hàng năm về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định;

Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động và lĩnh vực công tác sau:

 •  Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và nhân viên cơ quan.
 •  Là chủ tài khoản của Ban quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định của pháp luật;
 • Công tác kế hoạch, tài chính
 • Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Công tác pháp chế;

- Công tác đối ngoại, công tác hợp tác quốc tế;

 • Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc phòng.
 • Công tác quản lý sản phẩm thực phẩm; công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do phòng chuyên môn tham mưu.
 • Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Quản lý cơ sở, các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm và sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở trên địa bàn thành phố.
 • Là người phát ngôn của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh;

Phụ trách các phòng/đội:

- Phòng Thanh tra;

- Đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Bắc Ninh;

- Sinh hoạt cùng Phòng Thanh tra.

II. PHÓ TRƯỞNG BAN

1. Bà Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban


Bà Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban

- Sinh ngày: 22/10/1974

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Cơ quan, đơn vị công tác: Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0222.3896.752

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y tế công cộng.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

* Nhiệm vụ được phân công:

Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Điều hành hoạt động của Ban khi được Trưởng ban ủy quyền;

- Được ủy quyền là chủ tài khoản thứ 2;

- Công tác nghiên cứu khoa học;

 • Chịu trách nhiệm xuất bản bản tin An toàn thực phẩm và điều hành hoạt động của Website Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh;
 • Công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin, ISO;

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý an toàn thực phẩm;

- Quản lý, sử dụng tài sản công; phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn lao động tại cơ quan; phòng chống bão lụt, thiên tai, thảm họa và dân quân tự vệ;

- Công tác điều hành các nguồn kinh phí hoạt động;

 • Các hoạt động văn hóa xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua và hoạt động của các tổ chức đoàn thể; văn hóa công sở và thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan;
 • Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Yên Phong. Quản lý cơ sở, các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm và sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở do Đội Thanh tra- Quản lý An toàn thực phẩm được phân công phụ trách tham mưu.
 • Ký thay Trưởng ban: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước; Ủy nhiệm chi; phiếu thu các nguồn; phiếu chi sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động theo sự ủy quyền của Trưởng ban; Giấy chứng nhận đủ điều kiện/giấy cam kết an toàn thực phẩm và các văn bản do Đội Thanh tra- Quản lý An toàn thực phẩm được phân công phụ trách tham mưu.
 • Phụ trách các phòng/đội:

+ Văn phòng;

+ Đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm huyện Yên Phong;

+ Sinh hoạt cùng Văn phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

2. Ông Trần Danh Phượng - Phó Trưởng ban

Ông Trần Danh Phượng - Phó Trưởng ban
 

- Sinh ngày: 21/12/1965

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Cơ quan, đơn vị công tác: Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0222.3896.753

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

* Nhiệm vụ được phân công:  

Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm;
 • Công tác giám sát mối nguy, phòng ngừa sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm;
 • Công tác kiểm nghiệm an toàn thực phẩm;
 • Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Thuận Thành - Gia Bình - Lương Tài. Quản lý cơ sở, các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm và sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở do Đội Thanh tra- Quản lý An toàn thực phẩm được phân công phụ trách tham mưu.
 • Ký thay Trưởng ban: Giấy chứng nhận đủ điều kiện/giấy cam kết an toàn thực phẩm và các vản bản do Đội Thanh tra- Quản lý An toàn thực phẩm được phân công phụ trách tham mưu.

- Phụ trách các phòng, đội:

+ Phòng Nghiệp vụ;

+ Đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm liên huyện Thuận Thành - Gia Bình - Lương Tài;

+ Sinh hoạt cùng phòng Nghiệp vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công

3. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng ban


Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng ban

- Sinh ngày: 29/6/1975

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Cơ quan, đơn vị công tác: Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0222.3822.296

- Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế.

* Nhiệm vụ được phân công:

Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Tiên Du & thị xã Từ Sơn và huyện Quế võ. Quản lý cơ sở, các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm và sản xuất kinh doanh thực phẩm. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở do các Đội Thanh tra- Quản lý An toàn thực phẩm được phân công phụ trách tham mưu.  

 • Ký thay Trưởng ban: Giấy chứng nhận đủ điều kiện/giấy cam kết an toàn thực phẩm và các vản bản do các Đội Thanh tra- Quản lý An toàn thực phẩm được phân công phụ trách tham mưu.

- Phụ trách các đội:

+ Đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm huyện Quế Võ;

+ Đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm huyện Tiên Du & thị xã Từ Sơn;

- Sinh hoạt cùng Đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm huyện Tiên Du & thị xã Từ Sơn;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

B. CÁC TRƯỞNG PHÒNG/ĐỘI TRƯỞNG

I. VĂN PHÒNGBà Trần Thị Khúc - Chánh Văn phòng

- Họ và tên: Trần Thị Khúc

- Năm sinh: 1977

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Cơ quan, đơn vị công tác: Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0944.054.499

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

II. PHÒNG THANH TRA


Ông Nguyễn Mạnh Khang - Trưởng Phòng Thanh tra

- Họ và tên: Nguyễn Mạnh Khang

- Năm sinh: 1968

- Chức vụ: Trưởng Phòng Thanh tra

- Cơ quan, đơn vị công tác: Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0988.469.648

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

III. PHÒNG NGHIỆP VỤ

Bà Hoàng Thị Liễu - Trưởng Phòng Nghiệp vụ
 

- Họ và tên: Hoàng Thị Liễu

- Năm sinh: 1973

- Chức vụ: Trưởng Phòng Nghiệp vụ

- Cơ quan, đơn vị công tác: Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0988.278.880

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI Nội

- Trình độ LLCT: Trung cấp

IV. ĐỘI THANH TRA QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ BẮC NINH

Ông Dương Quang Cường - Đội trưởng Đội TTQLAATP thành phố Bắc Ninh
 

- Họ và tên: Dương Quang Cường

- Năm sinh: 1986

- Chức vụ: Đội trưởng

- Cơ quan, đơn vị công tác: Đội Thanh tra QLATTP thành phố Bắc Ninh thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0968159366

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thương mại.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

V. ĐỘI THANH TRA QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM HUYỆN YÊN PHONG


Ông Nguyễn Biên Cương - Đội trưởng Đội TT QLATTP huyện Yên Phong

- Họ và tên: Nguyễn Biên Cương

- Năm sinh: 1981

- Chức vụ: Đội trưởng

- Cơ quan, đơn vị công tác: Đội Thanh tra QLATTP huyện Yên Phong thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0988.179.996

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

VI. ĐỘI THANH TRA QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM HUYỆN QUẾ VÕ


Ông Trần Trọng Dũng - Đội trưởng Đội TT QLATTP huyện Quế Võ

- Họ và tên: Trần Trọng Dũng

- Năm sinh: 1976

- Chức vụ: Đội trưởng

- Cơ quan, đơn vị công tác: Đội Thanh tra QLATTP huyện Quế Võ thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0985.259.178

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

VII. ĐỘI THANH TRA QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM HUYỆN TIÊN DU, THÀNH PHỐ TỪ SƠN


Ông Vương Đình Cường - Đội trưởng Đội TTQLATTP huyện Tiên Du, thành phố Từ Sơn

- Họ và tên: Vương Đình Cường

- Năm sinh: 1979

- Chức vụ: Đội trưởng

- Cơ quan, đơn vị công tác: Đội Thanh tra QLATTP huyện Tiên Du, thành phố Từ Sơn thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0915.658.389

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

VIII. ĐỘI THANH TRA QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM LIÊN HUYỆN THUẬN THÀNH, GIA BÌNH, LƯƠNG TÀI

- Họ và tên: Nguyễn Đức Hiển

- Năm sinh: 1976

- Chức vụ: Đội trưởng

- Cơ quan, đơn vị công tác: Đội Thanh tra QLATTP liên huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

- Số điện thoại liên hệ: 0963.051.566

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

BBT