Thực hiện chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Đảng uỷ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Yêu cầu việc triển khai chuyên đề toàn khoá phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát; triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.