Nhận định công tác truyền thông là nhiệm vụ trọng tâm trong “cuộc chiến” ngăn chặn “thực phẩm bẩn”, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh luôn chủ động trong công tác tuyên truyền pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) bằng nhiều hình thức đa dạng tuyên truyền đến từng người dân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh.