Tổ chức bộ máy

14/05/2018 16:43 Số lượt xem: 6996

Ban quản lý an toàn thực phẩm gồm:

* Ban lãnh đạo:

01 Trưởng ban: Ông Nguyễn Vinh Thanh

03 Phó Trưởng ban:

  1. Ông Trần Danh Phượng
  2.  Bà Nguyễn Thanh Bình
  3. Ông Nguyễn Quang Huy

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm có:

- Văn phòng

- Phòng Nghiệp vụ

- Phòng Thanh tra

* Các Đội Thanh tra: 05 Đội Thanh tra – Quản lý an toàn thực phẩm, gồm:

- Đội Thanh tra – Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Bắc Ninh

- Đội Thanh tra – Quản lý an toàn thực phẩm huyện Quế Võ;

- Đội Thanh tra – Quản lý an toàn thực phẩm huyện Yên Phong;

- Đội Thanh tra – Quản lý an toàn thực phẩm huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn;

- Đội Thanh tra – Quản lý an toàn thực phẩm liên huyện: Thuận Thành, Gia Bình và Lương Tài.